• វិទ្យុនគរជុំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  • វិទ្យុនគរជុំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

    54K player.plays

Program Name Time

វិទ្យុនគរជុំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

player.genresBaptist Talk
player.languageEnglish
player.locationPhnom Penh , Phnom Penh , Cambodia
player.websitehttp://khmereradio.com/
player.short_url_of_pagehttp://rdo.fm/r/4cbst
player.callSign~
player.frequency~
player.typeInternet,FM
deqalizergit

player.recent_comments

music_disk
music_disk

radio-thumbnail
active_station

វិទ្យុនគរជុំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង