• វិទ្យុសុវណ្ណភូមិ  ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  • វិទ្យុសុវណ្ណភូមិ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

    72.9K player.plays

Program Name Time

វិទ្យុសុវណ្ណភូមិ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

player.genresBrazilian Talk
player.languageEnglish
player.locationPhnom Penh , Phnom Penh , Cambodia
player.websitehttp://khmereradio.com/
player.short_url_of_pagehttp://rdo.fm/r/jttbe
player.callSign~
player.frequency~
player.typeInternet,FM
deqalizergit

player.recent_comments

music_disk
music_disk

radio-thumbnail
active_station

វិទ្យុសុវណ្ណភូមិ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង