• វិទ្យុអំបិល ប្រហុក ភ្នំពេញ
  • វិទ្យុអំបិល ប្រហុក ភ្នំពេញ

    61.4K player.plays

Program Name Time

វិទ្យុអំបិល ប្រហុក ភ្នំពេញ

player.genresAsiantalk
player.languageEnglish
player.locationPhnom Penh , Phnom Penh , Cambodia
player.websitehttp://khmereradio.com/
player.short_url_of_pagehttp://rdo.fm/r/uzimj
player.callSign~
player.frequency~
player.typeInternet,FM
deqalizergit

player.recent_comments

music_disk
music_disk

radio-thumbnail
active_station

វិទ្យុអំបិល ប្រហុក ភ្នំពេញ